Agenda jaarvergadering 2020

Lokatie: Kantine T.V. Grootveld. Minister Calsstraat 5
Datum: 29 Januari 2020. Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Ontvangst met koffie (of thee) en vlaai

2. Opening en welkom

3. Notulen jaarvergadering d.d. 30-01-2019

4. Mededelingen vanuit het bestuur
• nieuwe leden
• padelbanen en PIUSPARK
• renovatie
• vrijwilligers

5. Verkiezing bestuur
Voorstellen vanuit de leden: tot voor aanvang van de vergadering (bij de voorzitter) in te dienen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Jeu Rouleaux en Ton Bouw.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
en benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie

7. Financieel verslag boekjaar 2019

8. Vaststelling begroting 2020
• Vaststellen contributiebedragen en competitiebijdragen.

9. Presentatie communicatieplatform.

10. Huldiging kampioenen

11. Huldiging jubilarissen

PAUZE met een drankje

Vervolg Agenda

12. Voorstellen van leden
(tot 28-01 per mail voorzitter@tvgbestuur.nl in te dienen)

13. 50-jarig jubileum

14. Verslag diverse commissies
• Technische commissie (Inigo)
• Jeugdcommissie (Wendy)
• Kantinecommissie (Ger)
• Onderhoudscommissie (Pierre)

15. Rondvraag

16. Sluiting, waarna gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje